Domů

TOP služba naší firmy. Na přání Vám zhotovíme fotorealistické zpracování možných variant budoucího vzhledu Vaší koupelny ve špičkovém programu CAD DECOR.
V případě, že si u nás pouze zakoupíte vybavení takové koupelny nad 15000,-Kč, veškeré návrhy budou zdarma.
Můžete si připravit hrubý návrh Vaší koupelny v freewarovém programu vyvinutém německou firmou Keramag Bathroom Planner 2.0 (stahujte na www.keramag.de) a nebo v sharewarovém prográmku Room Arranger, (stahujte na www.roomarranger.com).
Tento šikovný prográmek je v češtině a Vy si v něm můžete navrhnout dispozici celého bytu s rozmístěním zařizovacích předmětů.


Výhody grafického návrhu koupelny

V první řadě výhoda pro ty, kteří nemají dokonalou představivost a nechtějí experimentovat na vlastní koupelně.

Nejlep‘í podklad pro Va‘eho obkladače, pokud nechcete pokládku od naší firmy, obklady jsou na obrázcích ve skutečné velikosti (samozřejmě v měřítku), obkladač pak návrh mů·e pou·ít jako kladečský plán, skutečný kladečský plán můžeme také vytisknout.

Pokud se rozhodnete pro nákup zboží na vaši koupelnu v naší prodejně, či kompletní realizaci, Váš návrh bude zdarma.

Ceny za zpracování

Cena grafického návrhu závisí na Vašich představách. Obecně se dá říci, ·e zaplatíte za takový návrh 200 a· 600,-Kč. Za menší příplatky potom můžete vidět Vaši budoucí koupelnu v různých variantách, se změnou obkladu či zařizovacích předmětů, ale bez změny dispozice. Změna dispozice bude jako další samostatný návrh. V ceně je CD médium, speciální program, díky kterému se můžete po Vaší koupelně „rozhlížet“, popřípadě fotografický papír.

Dodací lhůta

Dle dohody, většinou v rozmezí 2-6 pracovních dnů od odevzdání zadání. Pro náročné zákazníky nabízíme vytvoření návrhu od základu přímo v koupelnovém studiu před jejich zraky.  Tato služba je po telefonické dohodě.

Při první návštěvě v našem koupelnovém studiu vyslechneme Vaše představy  o budoucím řešení koupelny, ty jsou spolu s náčrtkem představy podkladem pro zpracování projektu  v počítači. 
Při další schůzce, společně s Vámi, upravujeme připravený projekt. Alternativy je možné zpracovat jak v dispozičním řešení, tak ve skladbě a barvě obkladů a dlažeb.

Grafický návrh může být samozřejmě vytvořen bez Vaší přítomnosti, stačí pouze náčrtek zaslaný e-mailem či faxem spolu s popisem Vašich představ a vypsáním zařizovacích předmětů, které ve Vaší koupelně budou figurovat.
Návrhy Vám potom budou zaslány elektronickou nebo klasickou po‘tou.
  
Vá‘ náčrtek by měl obsahovat:
Šířku, délku a výšku místnosti
Šířku a směr otevírání dveří, barvu
Šířku a výšku oken, výšku parapetu, členění okna, barvu
vzdálenost oken a dveří z pravé i levé strany k dalším stěnám
dostatečně okótované niky, výklenky, sloupy, schody apod.
u podkrovních místností – okótovaný řez krovem nebo úhel střechy, umístění a velikost střešních oken, trámy, vikýře apod.
orientační rozmístění vany, umyvadla, sprch. koutu, wc
Devizou firmy BRAVEA je naprosto individuální přístup k zákazníkovi a poskytovaný servis slu·eb. Sna·íme se co mo·ná nejvíce minimalizovat starosti zákazníka.

Naprosto zdarma je vypracování cenové nabídky a poradenská činnost včetně návštěvy v místě realizace specializovaným pracovníkem či projektantem, který zejména v případě přestavby bytového jádra za poplatek vyřídí stavební ohlášení, resp.stavební povolení.

Pokud si zákazník přeje, zhotovíme velmi kvalitní 3D fotorealistický návrh jeho budoucí koupelny. V praxi to znamená, ·e spolu se zákazníkem vybereme vhodné vybavení koupelny, vypracujeme grafický návrh, cenovou kalkulaci a v případě, ·e je s takovou kalkulací zákazník spokojený, nezbývá ne· se dohodnout na termínu zahájení realizace jeho koupelny.
Dále se sna·íme sledovat současné trendy na trhu a informovat o nich zákazníka.

Pracovníci montážních firem, se kterými spolupracujeme jsou řádně proškoleni a mají profesionální přístup. Před ka·dou realizací je sepsána řádná Smlouva o dílo.

Víme, ·e právě koupelna může být jednou z nejkrásnějších a nejpříjemnějších součástí Vašeho bydlení a my se s Vámi budeme snažit, aby tomu právě tak  u Vás bylo, proto·e je pro nás Vaše spokojenost opravdu důležitá.


Grafický návrh přestavby či rekonstrukce koupelny

Internetový portál Info-Instalatér.cz, ve spolupráci s partnery, připravil podrobné informace týkající se grafického návrhu koupelny. Informace jsou určeny zej-ména pro koncové zákazníky, kteří plánují výstavbu či rekonstrukci koupelny.

Co je to grafický návrh koupelny

Grafický návrh koupelny je vytvoření velmi kva-litní barevné počítačové animace (vizualizace) budoucí koupelny včetně zobrazení umyvadel, toalet, bidetů, van, sprchových koutů, baterií, koupel-nového nábytku, koupelnových doplňků a obkladů i dla·eb.
Vizualizace prostoru je zpracována podle zadaných kritérií, představ, přání a samozřejmě mo·ností zákazníka.
Bě·nou součástí grafického návrhu je táké technický nákres vizualice navrhnuté koupelny, který obsahuje rozměry jednotlivého koupelnového vybavení i samotné koupelny.
Přílohou grafického návrhu koupelny i půdorysného nákresu je nečastěji také přehled pou·itých výrobků včetně mo·né cenové nabídky.

Proč je dobré si nechat zpracovat grafický návrh

Graufický návrh koupelny zcela jistě pomů·e zákazníkům, kteří nemají výbornou představivost, udělat si přesnou představu budoucího vzhledu koupelny.

Přesná počítačová vizualizace mů·e být přínosem mo·nému zapracování úprav je‘tě před zahájením samotných prací. Včasné projednání Va‘ich představ budoucího ře‘ení koupelny s odborníky Vám mů·e pomoci ke zvý‘ení estetiky koupelny spojené s její praktickou funkčností.

Přesným návrhem budoucí koupelny mů·ete také u‘etřit nemalé finanční prostředky, zejména díky přesnému rozpočtu (např. minimalizace odpadů, minimalizace zbytkového zbo·í - např. rozvody vody, elektrické energie, obklady a dla·by, apod.).

S největ‘í pravděpodobností se vyhnete případným nepříjemnostem v budouc-nu, zejména pak zklamání, že Va‘e koupelna není přesně podle Va‘ich představ či případným změnám, nebude-li koupelna splňovat Vaše po·adavky.

Co je dobré vědět před tím, ne· si necháte grafický návrh zpracovat

Rozhodnete-li si zpracovat grafický návrh budoucí koupelny je dobré si uvědo-mit zejména následující okolnosti:
- je dobré mít přesnou přestavu o celkové vý‘i finančních prostředků, které lze do rekonstrukce či výstavby investovat - je dobré mít představu o tom, k čemu přesně by měla koupelna slou·it a jaké nároky by měla splňovat (např. bidet, dvě umyvadla, masá·ní vana, sprchový kout, koupelnové otopné těleso, apod.)
- je dobré si také projít „mo·nosti“ koupelnového vybavení (sanitární keramika, armatury, vany, sprchové kouty, koupelnové otopné těleso, koupelnový nábytek, koupelnové doplňky, atd.) u několika výrobců (např. Sanitec, s.r.o.,
Korado, a.s., apod.), mů·ete tak u‘etřit čas svůj i odborníků, kteří Vám bu dou návrh zpracovávat…

nezbytností je znát rozměry koupelny, které by měly zejména obsahovat:
- ‘ířku, délku a vý‘ku místnosti
- ‘ířku a směr otevírání dveří včetně jejich barvy
- ‘ířku a vý‘ku oken, vý‘ku parapetu, členění okna včetně jejich barvy
- vzdálenost oken a dveří z pravé i levé strany k dal‘ím stěnám
- dostatečně okótované niky, výklenky, sloupy, schody, apod.
- u podkrovních místností okótovaný řez krovem nebo úhel střechy,
- umístění a velikost stře‘ních oken, trámy, vikýře, apod.
- orientační rozmístění vany, umyvadla, sprchového koutu, toalety, apod.

Kdo vypracovává grafické návrhy

Grafické návrhy koupelen provádí zejména odborné montá·ní firmy, obchodní firmy či specializovaná koupelnová studia na celém uzemí České republiky.

Vy‘kolení odborníci Vám zcela jistě poradí pří výběru nejvhodněj‘ího ře‘ení při výstavbě nebo při rekonstrukci koupelny

Kolik stojí zpracování grafického návrhu

Odborné firmy, obchodní společnosti či specializovaná koupelnová studia nabízí tuto slu·bu za velmi přijatelných cenových podmínek.

Nejčastěji se cena pohybuje v rozmezí do 2.000,-- Kč. Celková cena mů·e být závislá na počtu konzultací či počtu připravených návrhů.
Nekteré společnosti, které grafické návrhy účtují, nabízejí mo·nost vrácení účtované částky (či její části) a to v případě, zakoupí-li zákazník či odborná montá·ní (nebo obchodní) firma navrhnutý materiál u této společnosti.

Existují také společnosti nabízející mo·nost konzultací či zpracování grafických návrhů zcela zdarma a bez jakýchkoliv závazků.

Zcela jistě doporučujeme zjistit si přesné podmínky předem a tyto podmínky si potvrdit (standardně není uzavírána jakákoliv písemná dohoda-smlouva).

Doporučujeme informovat se také o jednotlivých mo·nostech u několika společností, které grafické návrhy a konzultace provádějí. Zajístíte si tak vět‘í přehled o mo·nostech a zcela jistě tak přispějete k vyu·ití „těch nejlep‘ích nabízených slu·eb“.

I v této oblasti samozřejmě platí, ·e „to co je nejlevněj‘í či zdarma, není nejkvalitněj‘í“! Proto Vám doporučujeme obezřetnost!

Nebudete-li si jisti či budete-li mít jakékoliv nejasnosti nebo podezření, zeptejte se. Máte také mo·nost bezplatné konzultace v rámci slu·eb internetového portálu Info-Instalatér.cz pro koncové zákazníky.

Jak dlouho trvá vypracování grafického návrhu

Zpracování grafického návrhu včetně nákresu či cenové nabídky mů·e trvat např. hodinu, ale také několik dní. V‘e je závislé na celkovém rozsahu a náročnosti vypracovaného návrhu či samozřejmě počtu jednotlivých návrhů, v případě, necháváte-li si zpracovávat vět‘í počet návrhů.

Zcela jistě doporučujeme nic zbytečně neuspěchat a pořádně si v‘e promyslet, je nutné brát v potaz fakt, ·e koupelna není budováná či rekonstruována na krátkou dobu, ale zpravidla na několik let!

Jak se grafické návrhy vytvářejí

Na vypracování grafického návrhu se zpravidla pou·ívají k tomuto účelu určené programy. Tyto programy doká·ou velmi přesně vizualizovat jednotlivé grafické návrhy s mo·ností tisku vizualizací, který je samozřejmostí. Některé programy samozřejmě automaticky připraví i jednotlivé technické nákresy.

Cenovou nabídku je samozřejmě také mo·né vytvořit v rámci některých programů, pou·ívaněj‘í je ov‘em příprava cenových nabídek z účetních programů, které dané společnosti pou·ívají. Výhoda této formy je zcela jistě v přesném stanovení cen, přesném uvedení názvů a objednávacích kódů u ka·dého výrobku, co· např. vylučuje mo·nou záměnu výrobků při případné objednávce.

Na co si dát pozor při výběu společnosti, která grafický návrh zpracovává

Při výběru oborníků, kteří Vám zpracují grafický návrh a pomohou při výstavbě či rekonstrukci ( z hlediska přípravy) je samozřejmě nutná opatrnost.

Doporučujeme zaměřit se zejména na tyto oblasti:
- profesionální přístup pracovníků
- úroveň jednání pracovníků
- schopnost poradit a dát na výběr z více mo·ností ne „jen vnutit jeden druh výrobků“
- snaha o nalezení nejvhodněj‘ího ře‘ení a ne pouze snaha o velmi rychlé vyře‘ení bez zodpovědnosti (např. „rychle to uděláme, není to ·ádný problém, bude to velmi ryhle", apod.) – v‘ímejte si profesionálního a zodpovědného přístupu pracovníků odborné firmy
- kvalita vybavení vzorkovny – samozřejmě není v·dy mo·né mít dostatek prostoru na ukázky výrobků, ale o profesionalitě a přehledu mů·e např. vypovídat počet katalogů a technických informací k jednotlivým druhům
výrobků (vany, umyvadla, sprchové kouty, armatury, obklady, dla·by, apod.)
- reference odborné firmy
- apod.

Rozhodujte se zejména na základě Va‘eho pocitu!
Nekoukejte např. jen na případný věk odborníků – i mladí mohou mít mnohem více zku‘eností a znalostí, ne·-li někteří star‘í, apod…
Je-li to firma montá·ní, obchodní, apod…. např. montá·ní firma mů·e mít více zku‘eností se samotnou montá·í a jak se návrh uvádí „do praxe“ v rámci realizace, apod…

Zpracovat zcela jistě více grafických návrhů

Nechte si zcela jistě zpracovat více návrhů, které si v klidu doma promyslete…
Nechte si čas na rozmy‘lenou – nikam nespěchejte!
Musíte si uvědomit, ·e rekonstrukce či výstavba koupelny je finančně náročná a není pouze na krátkou dobu, ale zpravidla na dlouá léta…

Vět‘í počet návrhů vám zcela jistě pomů·e ke správné volbě a k vyu·ití "toho nejlep‘ího"! Navr·ení vět‘ího počtu návrhů mů·e samozřejmě trvat o něco déle, být náročněj‘í na promý‘lení či finance, ale zcela jistě tím nic nezkazíte a budete mít při rozhodování mo·nost výběru z vět‘ího počtu provedení a zcela jistě budete mnohem klidněj‘í, jakmile si ji· vyberet.


Pro zpracování grafického návrhu je nutno dodat ní·e uvedené podklady týkající se va‘í koupelny nebo WC, buď formou stavebního výkresu nebo náčrtkem vnitřního prostoru koupelny s uvedením vnitřních rozměrů, dostatečně okótované ve formátu A4. Viz. vzor!
Vizualizace 1Vizualizace 2


Soupis podkladů
Půdorys místnosti
‘ířka a délka místností

Vý‘ku místnosti
světlá vý‘ka místnosti (od podlahy ke stropu)

Podkroví
uvést vý‘ku od země ke krovu v začátku zkosení, délku zkosení a vý‘ku od země ke krovu v nejvy‘‘ím bodě zkosení, ‘ířku stropu od stěny ke zkosení, polohu stře‘ního okna nebo vikýře s jeho rozměry (viz. Okna)

Dveře
‘ířku a vý‘ku dveří (vč. oblo·ky popřípadě rámu), popř. barvu dveří, vzdálenost dveří z jedné strany k přiléhající stěně

Okna
‘ířku a vý‘ku oken, vý‘ku od země k parapetu, hloubku ostění, popř. barvu oken, vzdálenost oken z jedné strany k přiléhající stěně

Ostatní

dostatečně okótované výklenky, přizdívky (např. u závěsného WC apod.), příčky, komíny, sloupy, shody atd.

Zařizovací předměty

soupis zařizovacích předmětů (vana, sprchový kout, WC, nábytek, topný ·ebřík apod.), polohu jejich umístění, v případě ji· existujících rozvodů vody a kanalizace okótované osy těchto přípojení

Obklady a dla·by

vybranou sérii obkladů a dla·eb, typ dekoračních prvků (listela, tvarovky, dekory), popřípadě schéma pokládky obkladů a dla·by a vý‘ku oblo·ení.


Ceník
Varianta A – koupelna, WC
Záloha na zpracování grafického návrhu Kč 1 000,-
Hodnota odebraného zbo·í nutná k vrácení zálohy Kč 16 000,-

Varianta B – chodby, haly
Záloha na zpracování grafického návrhu Kč 1 000,-
Hodnota odebraného zbo·í nutná k vrácení zálohy Kč 12 000,-

Hodnota odebraného zbo·í se počítá po odečtení případných slev!!!

Varianta A
Grafické zpracování návrhu koupelny (WC), včetně rozmístění zařizovacích předmětů a vizualizace obkladů a dla·eb. Zákazník obdr·í CD s náhledy do místnosti, 3D vizualizaci místnosti a jeden vyti‘těný náhled koupelny na fotopapíru formátu A4.

Varianta B
Grafické zpracování návrhu chodby, haly, balkónu apod. Zákazník obdr·í CD s náhledy do místnosti a jeden vyti‘těný náhled místnosti na fotopapíru formátu A4.

Varianta A + B
Po odsouhlasení obdr·í zákazník výpočet orientační spotřeby obkladů a dla·eb vč. cenové kalkulace.

V ceně je 1 varianta pokládky obkladů a dla·eb + 1 změna. Dal‘í varianty pokládky obkladů a dla·eb (např. jiné rozmístění obkladů, jiná série obkladů) jsou účtovány zvlᑶ, a to Kč 200,- za změnu! O tuto částku je sní·ena záloha na grafický návrh.

Změny rozmístění zařizovacích předmětů, ostatních prvků apod. jsou účtovány dle dohody se zákazníkem.
Dodací lhůta (dle dohody) 3 – 7 dnů od zaplacení zálohy.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH 19%!!!


Samozřejmostí jsou grafické návrhy nejen koupelny, ale třeba i dla·by na chodbě či v kuchyni a předbě·ný propočet. To na co jinde mají speciální VIP oddělení, my provádíme zcela bě·ně. Co· znamená, ·e spolu se zákazníkem přímo na počítači děláme změny dle jeho přání ve 3D vizualizaci, vytvoříme dle zájmu i několik variant koupelny, nakreslíme předezdívky, pulty či poličky, vytiskneme pohledy dle potřeby zákazníka i obkladače.Vizualizace se provádí pouze za zálohový jednorázový poplatek 1000,-Kč vratný při odběru zbo·í.Přitom počet vyti‘těných pohledů či nakreslených místností není ji· nijak zpoplatněn. Ka·dý zákazník je pro nás VIP.


Vá·ení zákazníci, firma SAPHO koupelny pro vás připravila slu·bu, která umo·ňuje vyhotovení grafického návrhu koupelny - 3D vizualizace - přesně podle Va‘ich představ.
Ka·dý, koho čeká stavba nové koupelny, případně rekonstrukce stávající, narazí na mnoho problémů při hledání optimálního půdorysného ře‘ení a pochopitelně i při výběru ve‘kerých materiálů.
Grafický návrh umo·ňuje v‘e přizpůsobit konkrétním prostorovým mo·nostem zákazníka a zároveň v‘e sladit tak, aby byl výsledek perfektní. Ve‘keré zařizovací předměty budou na svém miste je‘tě dříve, ne· na stavbu vkročí noha řemeslníkova! Pochopitelně to samé se týká obkladů a dla·eb.
Moderní počítačový program Vám umo·ní dokonalou vizualizaci daného prostoru včetně konkrétních obkladů a dla·eb, umyvadel, toalet, bidetů, van, sprchových koutů, baterií a koupelnového nábytku.

Pro vytvoření grafického návrhu od Vás potřebujeme ve‘keré rozměry prostoru ve formě projektové dokumentace, případně jakéhokoliv nákresu. Potřebujeme znát půdorysné rozměry stěn, výklenků, přizdívek, dveří, oken atd. Čím více informací nám poskytnete, tím precizněj‘í zpracování návrhu mů·ete očekávat.

Soupis podkladů, které od Vás potřebujeme dodat:
‘ířku, délku a vý‘ku místnosti
‘ířku a směr otevírání dveří
‘ířku a vý‘ku oken, vý‘ku parapetu, členění okna
vzdálenost oken a dveří z pravé i levé strany k dal‘ím stěnám
dostatečně okótované niky, výklenky, sloupy, schody apod.
u podkrovních místností - okótovaný řez krovem nebo úhel střechy, umístění a velikost stře‘ních oken, trámy, vikýře apod.
orientační rozmístění vany, umyvadla, sprchového koutu, WC
jméno a telefon (fax, e-mail, mobil)

Uvedená služba je nabízena jako podpora prodeje a nadstandardní slu·ba na‘im maloobchodním zákazníkům. Je pochopitelně spojena s kompletní dodávkou materiálů do Va‘í koupelny. Vzhledem k časové náročnosti na zpracování 3D vizualizace, přijímáme při zadávání zakázky zálohu ve vý‘i 1.000,- a· 3.000,- Kč, která se odečítá při úhradě za zbo·í. V případě odstoupení klienta od objednání zakázky se z této zálohy uhradí náklady na grafické zpracování.

Pro ve‘keré podrobněj‘í informace týkající se 3D vizualizace, případně pro konkrétní dojednání náv‘těvy u nás, prosím kontaktujte pana Honzu Procházku na ní·e uvedených kontaktech.